วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ศัพท์ทางการตลาดที่น่ารู้

production concept = แนวความคิดเน้นการผลิต

product concept = แนวความคิดเน้นผลิตภัณฑ์

selling concept = แนวความคิดเน้นการขาย

marking concept = แนวความคิดเน้นการตลาด

society marketing concept = แนวความคิดเน้นการตลาดเพื่อสังคม

marketing = การตลาด

need = ความจำเป็น

want = ความต้องการ

supplier = ผู้จัดส่งวัตถุดิบ

motivation = แรงจูงใจ

market testing = ทดสอบตลาด

style = สไตล์

fashion = แฟชั่น

brand = ตรายี่ห้อ

label = ฉลาก

package = บรรจุภัณฑ์

price = ราคา

value = มูลค่า

independent stores = ร้านค้าปลีกอิสระ

marchant wholesalers = พ่อค้าส่ง

convenience stores = ร้านสะดวกซื้อ

promotion = การส่งเสริมการตลาด

communication process = กระบวนการสื่อสาร

advertising = การโฆษณา

media = สื่อโมษณา

sales promotion = การส่งเสริมการขาย

marketing in formation system = ระบบข้อมูลทางการตลาด

1 ความคิดเห็น:

ปภังกร พรหมพฤกษ์ กล่าวว่า...

thk เป็นกำลังใจให้นะคับ ^ ^